Statut


REGULAMIN KOŁA NAUKOWEGO „Grupa Robocza Inżynierii Kognitywistycznej” działającego na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

I. Postanowienia ogólne
§1

1. Koło Naukowe „Grupa Robocza Inżynierii Kognitywistycznej”, w skrócie GRIK, zwane dalej „Kołem Naukowym” bądź „Kołem” jest
podstawową formą organizacyjną studenckiego ruchu naukowego.

2. GRIK działa na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza jako forma aktywności naukowej studentów,
zwiększającą zainteresowania związane z działalnością naukową i dydaktyczną tegoż Wydziału.

§2

1. Podstawą prawną działania GRIK-a w szczególności są:
a) ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.),
b) niniejszy regulamin.

2. GRIK nie posiada osobowości prawnej.

II. Cele i zadania Koła Naukowego
§3

1. GRIK służy rozwojowi aktywności naukowej i społecznej studentów. Celem Koła Naukowego jest rozwój zainteresowań studentów problematyką z zakresu kognitywistyki.

2. Zadaniem Koła Naukowego w zakresie, o którym mowa w pkt. 2 paragrafu 1 jest w szczególności:
a) pogłębianie wiedzy i umiejętności samodzielnego i zespołowego rozwiązywania problemów naukowych i technicznych,
b) rozwijanie zainteresowań naukowych i badawczych,
c) inicjowanie i realizowanie prac mających na celu doskonalenie procesu dydaktyczno- wychowawczego,
d) realizowanie prac naukowo-badawczych prowadzonych przez Wydział Nauk Społecznych,
e) pomoc w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji umożliwiających ludziom młodym spełnienie funkcji społecznych i zawodowych, między innymi poprzez umożliwienie członkom działalności w projektach zlecanych przez organizacje i firmy związane z m.in.branżami: komputerową, internetową, medyczną, elektroniczną…
f) udział w kształceniu i przygotowaniu przyszłej kadry naukowej.

3. Cele wymienione w punkcie 3.2 realizowane są przez:
a) prowadzenie badań naukowych i realizację projektów technicznych z zakresu kognitywistyki,
b) udział w obozach, sesjach i konferencjach naukowych, również organizowanie tychże,
c) wykłady, seminaria, warsztaty i szkolenia, wewnętrzne (również z zaproszonymi Gośćmi) i zewnętrzne,
d) współpracę z innymi Kołami Naukowymi, również z innych ośrodków akademickich,
e) działalność wydawniczą, kulturalną i artystyczną.

III Zasady członkostwa
§4

1. Członkami Koła Naukowego mogą być studenci zainteresowani problematyką szeroko pojętej inżynierii kognitywistycznej, deklarujący chęć
realizacji celów Koła i akceptujący Regulamin.

2. Studentów w poczet Koła przyjmuje Zarząd na ich pisemny wniosek.

3. Członkowie Koła mają obowiązek:
a) stosować się do postanowień statutu, decyzji podejmowanych na Walnym Zgromadzeniu i przez Władze,
b) swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Koła,
c) wspierać działania Koła,
d) osiągać pozytywne wyniki w nauce
e) działać w przynajmniej jednej Sekcji Koła.

3. Podstawą do pozbawienia członkostwa w Kole Naukowym jest:
a) zaniechanie aktywnego udziału w pracy Koła, w szczególności notoryczne nieuczestniczenie w Walnych Zebraniach Członków,
b) nierealizowanie obowiązków członka Koła,
c) ukaranie dyscyplinarne lub w postępowaniu karnym, bądź w postępowaniu w sprawach o wykroczenia,
d) dobrowolne pisemne wystąpienie z Koła,
e) utrata statusu studenta.

4. Skreślenie studenta z listy członków Koła Naukowego następuje na podstawie uchwały członków Koła.

IV. Władze Koła Naukowego i zakres kompetencji
§5

1. Pracą Koła Naukowego kierują Władze Koła, w porozumieniu z Opiekunem Koła.

2. Zarząd Koła Naukowego stanowią:
a) Przewodniczący,
b) Zastępca Przewodniczącego, przejmujący w uzasadnionych przypadkach zakres praw i obowiązków Przewodniczącego,
c) Sekretarz.

3. Najwyższą Władzą Koła Naukowego jest Walne Zgromadzenie Członków:
a) gromadzące przynajmniej 1/2 Członków,
b) podejmujące decyzje zwykła większością głosów; w przypadkach równej ilości głosów decyzję podejmuje Przewodniczący Koła,
c) zwoływane przynajmniej raz w semestrze akademickim, z dwutygodniowym wyprzedzeniem, na wniosek Przewodniczącego bądź większości Członków Koła,
d) mogące postulować zmiany Zarządu, Statutu, Sekcji i Opiekuna Koła.

4. Za tworzenie i przechowywanie sprawozdań z WZC, a także innych dokumentów związanych z pracami Koła i działaniem jego Sekcji odpowiada Sekretarz.

5. Funkcja Opiekuna Koła Naukowego jest dobrowolna i obejmowana za zgodą Rektora, na wniosek Walnego Zgromadzenia Członków.

§6

1. Do obowiązków Władz Koła Naukowego należy:
a) zapewnienie właściwego działania Koła Naukowego, kierowanie pracą Koła i jego Sekcjami,
b) opracowanie programu działania i tematyki prac Koła Naukowego w porozumieniu z Opiekunem ,
c) właściwe wykorzystanie i troska o powierzony sprzęt, urządzenia, pomieszczenia i wyposażenie niezbędne w trakcie pracy Koła Naukowego,
d) zapewnienie właściwej realizacji programu działania Koła Naukowego,
e) współpraca z Opiekunem Koła Naukowego i Władzami Wydziału/Instytutu/Zakładu,
f) Przewodniczący Koła Naukowego odpowiedzialny jest za rozliczenie środków finansowych pobranych na działalność Koła.

V. Sekcje Koła Naukowego
§7

1. W szczególności, sprawnej realizacji celów wymienionych w punkcie służy powołanie Sekcji. Sekcja:
a) jest powoływana przez przynajmniej dwóch Członków na podstawie pisemnego wniosku kierowanego do Sekretarza, bez konieczności zwoływania Walnego Zgromadzenia,
b) posiada Lidera, odpowiedzialnego za organizację jej pracy, sprawozdawanie działalności i prezentowanie jej wyników Członkom,
c) jest rozwiązywana decyzją WZC.

2. W Kole Naukowym działać mają przynajmniej dwie Sekcje.

VI. Wybory i czas trwania kadencji
§8

1. Wyboru Władz Koła Naukowego dokonuje Walne Zgromadzenie Członków w wyborach bezpośrednich na wspólnym zebraniu wyborczym.

2. Wybory są ważne, jeżeli w zebraniu wyborczym uczestniczy co najmniej połowa członków Koła Naukowego, a zgłoszony kandydat otrzymuje największą ilość głosów.

3. Zasady zawarte w pkt. 1 i 2 niniejszego paragrafu maja zastosowanie do wyborów uzupełniających w przypadku odwołania przed upływem kadencji oraz skreślenia z listy członków Koła Naukowego.

§9

1. Kadencja Władz Koła Naukowego trwa pół roku i rozpoczyna się z dniem wyborów do Władz Koła .VII. Fundusze Koła Naukowego
§10

1. Wszelkie potrzeby Koła finansowane są ze środków Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.2. Za prawidłowe dysponowanie funduszami Koła oraz związaną z nimi dokumentację odpowiedzialny jest Zarząd oraz Opiekun.

VIII. Rozwiązanie Koła Naukowego
§11

1. GRIK może ulec rozwiązaniu na podstawie uchwały Koła podjętej za zgodą co najmniej ¾ członków Koła na Walnym Zgromadzeniu Członków.

2. GRIK ulega likwidacji na podstawie decyzji Rektora w przypadku:
a) działalności niezgodnej z przepisami prawa,
b) działalności niezgodnej z Regulaminem i programem działania Koła Naukowego, c) nieprzejawiania działalności przez okres 1 roku,
d) zmniejszenia się liczby członków poniżej 5 osób.

IX. Postanowienia końcowe
§ 11

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy wymienione we wstępie.

2. Zmiany przepisów niniejszego regulaminu dokonuje Rektor z własnej inicjatywy lub na wniosek Władz Koła Naukowego.

3. GRIK-a powołują członkowie założyciele stanowiący grupę inicjatywną, mający status studentów kognitywistyki na WNS UAM w ilości nie mniejszej niż 5 osób, z Zarządem i Opiekunem Naukowym wyłonionymi na zasadzie consensusu.

§ 12

1. Regulamin jest inspirowany formą i zakresem Regulaminów: Koła Naukowego Studentów Filozofii „CIVIS LIBER” działającego przy Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Koła naukowego „Pajączek” działającego przy Wydziale Elektroniki i
Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej bez naruszania jakichkolwiek obowiązujących przepisów dotyczących własności intelektualnej.

§ 13

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Koła Naukowego.

2. Pierwsze Walne Zgromadzenia Członków odbędzie się w ciągu dwóch tygodni roboczych od zarejestrowania Koła, przegłosuje skład Zarządu i ustali Sekcje zgodnie z warunkami funkcjonowania tychże

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License